Skip to content

Savon historia III

Savo kaskisavujen aikakautena 1721–1870

Filosofian tohtori Kaarlo Wirilanderin (s. 14.8.1908 ja k. 16.10.1988 Mikkelin Rouhialassa) esitys Savon maakunnan vaiheista ulottuu isonvihan ’vereksistä jäljistä’ konevaltaisen kauden alkuoireisiin saakka eli tasaluvuin sanottuna se peittää 150-vuotiskauden 1720–1870. Tänä aikana Savo joutui ratkaisevammin kuin koskaan aikaisemmin puristamaan irti elämisensä ehdot kaskista. Kaskisavujen Savo, tämä sinervän autereen, heleiden lehtojen ja aurinkoisten ahojen kaunis maa, eli silloin monivivahteisen puukulttuurinsa viimeistä vaihetta. Elävästä elämästä runsaasti esimerkkejä tarjoten, kehityksen kulloistakin suuntaa ja eri elämänalueiden kesken vallinneita yhteyksiä valaisten tekijä kertoo siitä, millaisessa tilassa talojen hajakappaleina olevat maat olivat isojaon takaisina aikoina, millainen verotaakka sen ajan ihmisiä painoi, miten tieverkko tiheni, liikenne kävi luistavammaksi, paikallishallinto tehostui, henkinen elämä vilkastui ja millainen oli kaupan tila kaupungittomassa maakunnassa aikana, jolloin lähes jokainen savolainen oli sekä viljan tuottaja että myyjä, samalla kertaa maamies ja kauppamies.

Kirjoittaja

Wirilander, Kaarlo

ISBN 951-98440-2-3 sid/kl
ISBN 951-98440-3-1 sid/kl
Savon säätiö

 

ALKULAUSE

Savon historian julkaisemishanke pantiin alulle, kun Savon vanhimman seurakunnan, Mikkelin maaseurakunnan 600-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 1929. Laajat 1930-luvulla suoritetut esivalmistelut sekä alulle pantu kirjoitustyö eivät kuitenkaan ehtineet vielä päätökseen, kun sota-aika keskeytti kaiken tutkimustyön. Siksi Savon historian I osan valmistuminen siirtyi vuoteen 1947, jolloin Savon esihistoriaa ja keskiaikaa käsittelevä I osa ilmestyi neljän tutkijan yhteistyön tuloksena. Savon muinaisuuden ja varhaisimman historiallisen ajan esitys voitiin tässä osassa ulottaa 1500-luvun puoliväliin.

Teoksen jatko-osien suunnitteluun ryhdyttiin välittömästi. Tällöin päädyttiin lopulta siihen, että Savon historian II osa tulisi käsittämään ajan 1500-luvun puolivälistä isonvihan loppuun ja III osa ajan isonvihan päättymisestä suuriin nälkävuosiin eli tasaluvuin 150-vuotiskauden 1720–1870. Näiden osien kirjoittajiksi valittiin toimituskunnan jäsenet fil. tohtori Kauko Pirinen II osaa ja fil. tohtori Kaarto Wirilander III osaa varten. Tutkijoiden muiden tehtävien vaikeuttaessa heidän keskittymistään aikaa vaativiin tutkimustöihin on molempien osien valmistuminen viivästynyt alkuaan suunnitellusta aikataulusta. Kun III osan käsikirjoitus valmistui vuonna 1959 ja II osan työt olivat vielä keskeneräisiä, toimituskunta päätti ehdottaa Savon Säätiön hallitukselle, että valmistunut III osa toimitettaisiin heti painoon odottamatta II osan valmistumista. Toimituskunta toivoo, että nyt julkisuuteen saatettavan III osan jälkeen välille jäänyt II osa voidaan mahdollisimman pian julkaista.

Toimituskunta on pitänyt tärkeänä, että Savon historiassa tieteellisesti mahdollisimman suureen tarkkuuteen pyrkivät tutkimustulokset esitetään tavalla, joka vetoaa laajaan lukijakuntaan kautta koko Savonmaan. Luonnollista on, että tällainen esitystapa on jonkin verran lisännyt historiateoksen sivulukua. Toimituskunta on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Savon menneisyyteen kohdistuvaa harrastusta voidaan parhaiten palvella ja voimistaa tarjoamalla lukijakunnalle suhteellisen helposti luettava, esitystavaltaan yleistajuinen teos. Kun kirjoittajan kautta linjan on täytynyt nojata tutkimuksensa arkistojen kätköissä olevaan aineistoon, on kuitenkin pidetty luonnollisena, että erillisessä jaksossa julkaistuissa lähdeviitteissä vastaisille Savon tutkijoille osoitetaan tutkimuksen tärkeimmät lähteet.

Savon historian III osan nyt ilmestyessä toimituskunta esittää maakunnan kuntien ja seurakuntien edustajien valitsemalle Savon historian työvaliokunnalle ja tämän työtä vuodesta 1955 lähtien jatkaneelle Savon Säätiön valtuuskunnalle ja hallitukselle lämpimän kiitoksen vuosien kuluessa saamastaan ratkaisevasta tuesta. Samana toimituskunta ilmaisee kiitollisuutensa kaikille niille, jotka eri tavoin ovat tukeneet Savon historian tutkimusta ja tämän osan valmistumista.

Syyskuussa 1960
Savon historian toimituskunta

Ilmari Salomies
Kauko Pirinen
Heikki Waris
Martti Ruutu
Kaarlo Wirilander

TOISEN PAINOKSEN ALKULAUSE

Savon Säätiön nyt uutena painoksena julkaisema Savon historian III osa Savo Kaskisavujen kautena 1721–1870 ilmestyy tekijänsä Kaarlo Wirilanderin toivomuksen mukaisesti tekstiltään täysin vuoden 1960 1. painoksen mukaisena. Kuvitus on sekin sama sillä varauksella, että teknisessä toteuttamisessa toimituskunta on pyrkinyt saamaan aikaan laadullisia parannuksia kuvauttamalla osan alkuperäistä kuva-aineistoa uudelleen. Tämän aineiston tavoittamisessa toimituskuntaa on avustanut fil. maisteri Hannele Wirilander.

Toukokuussa 1989
Savon historian toimituskunta

Martti Ruutu
Ohto Manninen
Paavo Seppänen
Eino Murtorinne
Hannu Soikkanen
Kauko Pirinen
Arvo Soininen
Antero Nederström

Back To Top